Hyppää sisältöön

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut tukevat opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tuetaan.

Terveydenhoito

Opiskeluterveydenhuollon keskeisenä tehtävänä on opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukykyisyyden seuranta ja edistäminen.

Kaikki ensimmäisen opiskeluvuoden opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen, jossa pyritään saamaan käsitys opiskelijan psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä yhdessä opiskelijan kanssa.  Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa myös perhesuunnittelu- ja sairaudenhoitopalvelut.

Terveydenhoitaja ottaa vastaan ajanvarauksella ja on tavoitettavissa virka-aikana opiskeluterveydenhuoltoyksikkö Vitalissa osoitteessa Ketunpolku 1, 87100 Kajaani. Opiskeluterveydenhuollon lääkärille opiskelija saa ajan terveydenhoitajan arvion perusteella. Välitöntä hoitoa vaativat asiat hoidetaan keskussairaalan päivystyksessä.

Terveyskeskuksen hammashoitola tarjoaa palveluja kaikille opiskelijoille kotipaikkakunnasta riippumatta. Hammashoito on alle 18-vuotiaille maksuton.

Opiskeluhuoltoryhmä

Lukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, jota kutsutaan hyvinvointiryhmäksi. Ryhmän tavoitteena on tukea opiskelijaa kokonaisvaltaisesti.

Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori/apulaisrehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaajat ja opiskelijoiden edustajat sekä tarvittaessa opettajien tai ryhmänohjaajien edustajat.

Opiskelijat, huoltajat, opettajat ja muu henkilökunta voivat ottaa yhteyttä ryhmään. Käsiteltävien asioiden osalta ryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kuraattori ja nuorisopsykologi

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla pyritään antamaan tukea ja ohjausta oppimiseen ja opiskeluun, joilla edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa. Näillä palveluilla pyritään tukemaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Nuorisopsykologi toimii psykologisena asiantuntijana ja konsultoijana. Hän tukee opiskelijaa hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä matalan kynnyksen periaatteella ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. Psykologi tekee yhteistyötä huoltajien, opiskelijan hoitoon osallistuvien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän osallistuu kriisityöhön ja on lukion hyvinvointiryhmän jäsen.

Kuraattori auttaa selvittämään nuoren kehitykseen, elämäntilanteeseen ja opiskeluun liittyviä ongelmia. Kuraattori tukee psykososiaalisen työn keinoin opiskelijoiden toimintakykyisyyttä, sosiaalista hyvinvointia, elämänhallintaa ja myönteistä kokonaiskehitystä sekä yksilötasolla että yhteisöllisesti. Hän auttaa mm. kriisitilanteissa, ihmissuhdeongelmissa, riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa sekä sosiaalisissa pulmatilanteissa matalan kynnyksen periaatteella. Kuraattori järjestää yhteistyössä nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa tarpeenmukaisen oppilaitoksen sisäisen ja moniammatillisen viranomaisverkoston tuen sekä muut tarpeelliset toimenpiteet sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Kuraattori on lukion hyvinvointiryhmän jäsen.

Tuet

Opintotuki

Opiskelua varten voi hakea opintotukea, joka muodostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisen perusteita ovat taloudellisen tuen tarve sekä päätoiminen opiskelu. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat sekä opiskelijan että hänen huoltajiensa tulot.

Kelan yleistä asumistukea voi hakea, jos opiskelija asuu vuokra-asunnossa.

Koulumatkatuki

Opiskelija on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen, jos opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä. Omavastuuosuus koulumatkakustannuksista on 43 euroa/ostokerta. Oppivelvollisuuslain nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen ilman omavastuuosuutta, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 kilometriä.

Tuen saaminen edellyttää säännöllistä opiskelua ja opiskelija ostaa edullisimman kuukauden matkustukseen oikeuttavan lipun.
Koulumatkatukea haetaan lukion kansliasta saatavalla hakemuslomakkeella, ja lomake myös palautetaan kansliaan.

Lisätietoja Kelan tuista.

Opiskelija-asunnot

Jos haluat vuokrata soluasunnon, sinua palvelee Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari.

Löydät Kajaanin Pietarin toimiston osoitteesta Linnankatu 18A, 87100 Kajaani, puh. (08) 6155 2060. Lisätietoja opiskelija-asunnoista.

Opiskeluvälineet

Vuonna 2005 ja sitä myöhemmin syntyneille lukio-opinnot, tarvittavat opiskeluvälineet sekä ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet ovat maksuttomia (mikäli laki oppivelvollisuuden laajentamisesta hyväksytään eduskunnassa loppuvuodesta 2020).

Ennen vuotta 2005 syntyneille lukio-opetus on maksutonta, mutta muut opiskeluun liittyvät hankinnat opiskelijat kustantavat itse. Suurin menoerä on oppikirjakulut, ja muita opiskeluvälinehankintoja ovat muun muassa laskin, muistiinpanovälineet, materiaalikulut ja yo-tutkinnon maksut.

Kuvataiteessa opiskelija maksaa käyttämänsä materiaalit kuten kirjat muilla kursseilla. Maksu kerätään kurssin alussa ja se vaihtelee yleensä 6 eurosta muutaman erikoiskurssin 30 euroon.

Opiskelumenot kolmen vuoden aikana ovat noin 1200 – 1400 euroa.

Vakuutukset

Lukion opiskelijoita koskee Kajaanin kaupungin vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Opiskelijat ovat vakuutettuna opiskeluaikana, koulumatkoilla sekä opintoretkillä tapaturman varalta. Vieraskuntalaisten opiskelijoiden osalta tutkitaan tapauskohtaisesti vakuutuksen korvausperusteet.