Psykologia

PS Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia. Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta. Psykologian opetus on luonteeltaan tutkimusperustaista. Tässä tarkoituksessa opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedonmuodostuksen menetelmiä painottaen ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä aihesisältöjä. Opetuksessa tämä tutkimusperustaisuus ja aihesisällöt kytketään ihmisen jokapäiväisen toiminnan ja arjen ymmärtämiseen eli tuodaan tutkimustieto lähelle opiskelijaa.

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Kurssi antaa valmiudet tutustua psykologian keskeisiin aihepiireihin kuten tunteisiin, motivaatioon ja yksilön tiedollisiin toimintoihin. Kurssin sisältönä on mm. oppimisen prosesseihin liittyvä psykologinen tieto, jonka perusteella opiskelija voi kehittää omia opiskelutaitojaan. Kurssin aikana opiskelija oppii ymmärtämään psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja hän saa tietoa psykologian tutkimusmenetelmistä.

PS02 Kehittyvä ihminen

Kurssilla tutkitaan ihmisen kehityksen eri osa-alueita sekä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta erityisesti lapsuus- ja nuoruusiässä. Kurssilla perehdytään myös ihmisen kehityksen tutkimusmenetelmiin. Opiskelija saa kurssilla valmiuksia arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen

Keskeiset sisällöt – kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä – kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta – kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä – havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta – jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Keskeiset sisällöt – tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta – tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena – tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus – tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä – psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen – uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä – stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot – keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito – mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Keskeiset sisällöt – persoonallisuuden määrittely – persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus – vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria – yksilöllisten erojen tutkiminen – tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa – kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan

PS06 Psykologian kertauskurssi

Kurssilla kerrataan ja laajennetaan psykologian pakollisen, syventävien ja soveltavien kurssien peruskäsitteitä psykologian ainereaalia varten. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin tutustumalla psykologian kertauskirjallisuuteen ja edellisten vuosien reaalikokeiden psykologian tehtäviin ja opastamalla opiskelijat seuraamaan ajankohtaista keskustelua.

PS07 Ihmissuhteet ja elämäntaito

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa ja laajentaa psykologian pakollisen, syventävien ja soveltavien kurssien tietoja; valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin lukemalla psykologian kertauskirjallisuutta ja tutustumalla edellisten vuosien reaalikokeiden psykologian tehtäviin sekä osaa seurata ajankohtaista psykologisten ilmiöihin liittyvää ajankohtaista keskustelua yhteiskuntapoliittisesta sekä ryhmä- ja yksilöpsykologisesta näkökulmista.

PS08 Psykologian tutkimuskurssi

Kurssi perehdyttää psykologiseen tutkimukseen ja psykologia-tieteen tutkimusmenetelmiin. Kurssilla opiskellaan tärkeimmät psykologian tiedonhankintamenetelmät (kokeellinen tutkimus, kenttätutkimus ja tapaustutkimus) sekä tutustutaan aineiston käsittely- ja analyysimenetelmiin sekä tutkimustulosten raportointiin ja arviointiin.

PS09 Mediapsykologia

Kurssin sisältönä on mediakäyttäytymisen sekä ihmisen ja median välisen suhteen tutkiminen. Kurssilla opitaan tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti median käyttämiä vaikuttamiskeinoja perehtymällä niihin psykologisiin vaikutusmekanismeihin, joiden kautta ihmisen ja median vuorovaikutus tapahtuu. Kurssilla tutustutaan myös mediamotiiveihin ja pohditaan median merkitystä yksilön asenteiden, arvojen ja tunteiden syntymisessä.

PS10 Pelien psykologia

Kurssilla tutkitaan informaatio- ja sosiaalipsykologisen tiedon avulla pelien ominaisuuksia. Tutkitaan esimerkiksi sitä, minkä tyyppisiä pelejä on olemassa, mitä symboleja, sanomia ja viestejä pelit sisältävät ja välittävät, miten pelit vaikuttavat pelaajiin ja mitkä ominaisuudet tekevät peleistä hyviä ja hauskoja.