Ortodoksinen uskonto

UO Uskonto/Elämänkatsomustieto

Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuksessa uskontoja tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja katsomuksista sekä auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Opiskelijoita ohjataan tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia analyyttisesti eri näkökulmista. Uskonnonopetus antaa valmiuksia oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arvioimiseen sekä uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. Oppiaine tukee opiskelijan kasvua demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi. Uskonnonopetus ottaa erilaiset näkemykset huomioon ja kunnioittaa yksilöllisiä vakaumuksia. Oppiaineessa hyödynnetään teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta sekä kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen tutkimusta. Lisäksi opetuksessa käytetään eri uskontojen omia lähteitä ja median välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia työtapoja.

UO01 Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

Keskeiset sisällöt – uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen – nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus – Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet – pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa – Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa – apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan – ensimmäiset kristilliset synodit – kristillisen kirkon jakaantuminen – katolinen kirkko ja protestantismin synty

UO02 Ortodoksisuus maailmassa

Perehdytään ortodoksisen kirkonopin lähteisiin ja perusteisiin niin, että kirkkojen erot ja eriävään ke-hitykseen johtaneet syyt hahmottuvat. Lisäksi käsitellään ortodoksista ihmiskuvaa ja etiikan perusteita ja näiden pohjalta muodostuneita kirkon eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin.

UO03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Keskeiset sisällöt – hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan – Intian nykypäivän uskontotilanne – jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet – buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin – Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan – Kiinan nykypäivän uskontotilanne – shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa – Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa – luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet – uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

UO04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Keskeiset sisällöt – suomalainen uskonnollisuus ennen ja nyt, uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa, sekularisaatio – uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan – uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina – uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa – uskonto ja lainsäädäntö, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset – uskonnon merkitys, näkyvyys ja oikeudet julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa – ortodoksiset järjestöt kolmannen sektorin toimijoina – uskonnot yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa Suomessa – uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa

UO05 Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa

Keskeiset sisällöt – uskonnot, taide ja kulttuurin eri muodot – sakraalin ja uskonnollisen taiteen ero – ortodoksisen taiteen erityispiirteet: jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri, ikonitaide – uskontojen oppi taiteen keinoin: kuvataide, musiikki, rakennustaide ja draama

UO06 Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa

Keskeiset sisällöt – uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa – uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa – uskontojen mediajulkisuus – ortodoksisen kirkon mediamaailma – median vaikutus uskontoilmiöihin, esimerkiksi asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki – uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi