Opinto-ohjaus

OP Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämään liittyvissä siirtymä- ja muutostilanteissa, kuten siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä. Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia perustiedot ja -taidot, joiden varassa hänen on mahdollista suunnitella lukio-opintojaan ja jatko-opintojaan sekä pohtia urasuuntautumistaan. Henkilökohtainen, luokkamuotoinen, pienryhmä- ja vertaisohjaus tukevat opiskelijaa kiinnostusten kartoittamisessa, vahvuuksien tunnistamisessa, urasuunnittelussa sekä valinta- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella lukio-opintoihinsa, urasuunnitteluunsa, jatkokoulutusvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmissä opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä asioita, jotka ovat jaettavissa muiden opiskelijoiden kanssa ja joiden esille ottaminen ryhmässä on mielekästä.

OP01 Minä opiskelijana

Opinto-ohjauksen 1. pakollisen kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija lukio-opintojen käytänteisiin ja opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Opiskelija harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä kartoittaa omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan opiskelijana. Keskeisinä sisältöinä ovat erilaiset opiskelu- ja tiedonhankintataidot, lukio-opintojen ja sähköisen ylioppilastutkinnon suunnittelu, jatko-opintosuunnitelmien pohtiminen ja laadinta sekä työelämään valmistautuminen. Opinto-ohjauksessa korostuvat myös itsetuntemus sekä elämänhallintataidot. Lisäksi tutustutaan korkea-asteen koulutuspaikkoihin. Opinto-ohjausta toteutetaan sekä luokka- että pienryhmäohjauksessa. Opiskelija käy myös säännöllisesti opinto-ohjaajan luona henkilökohtaisessa ohjauksessa. Ryhmänohjaus on osa opinto-ohjausta. Opinto-ohjaus on jaettu 1. – 2. lukiovuosille tarpeen mukaan useammalle jaksolle.

OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Keskeiset sisällöt – jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla – työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä – yrittäjyys – työelämä- ja työnhakutaidot – työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen – jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen – henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen – lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

OP03 Lukiosta jatkoon!

Opiskelija tutustuu omakohtaisesti lukion jälkeiseen koulutukseen eri paikkakunnille suuntautuvilla opintoretkillä (matkat omakustannushintaan) sekä tekemällä urasuunnitelmia. Kurssilla tutustutaan myös oman paikkakunnan tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin vierailukäyntien ja vierailijoiden avulla. Lisäksi kurssilla voidaan tehdä yritysvierailuja.