Musiikki

MU Musiikki

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat sekä työtapoja että opetuksen keskeisiä sisältöjä, joita musiikin yhdistäminen muuhun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet siten, että musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä. Taideaineena musiikki luo koulun kulttuuritoimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä osa lukion juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

MU01 Musiikki ja minä

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

MU02 Moniääninen Suomi

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

MU03 Ovet auki musiikille

Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

MU05 Musiikin teknologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin luomiseen ja esittämiseen tietokoneen avulla. Kurssilla harjoitellaan erilaisten musiikkiohjelmien käyttöä sekä tutustutaan äänitysteknologiaan lukion omassa studiossa.

MU06k Kuorokurssi 1

ks. MU06s

MU06s Kuorokurssi 1

Kuorokurssit toteutetaan hajautettuna koko lukuvuoden ajalle (s = syksy, k = kevät) ja ne ovat laajuudeltaan 2 kurssia/lukuvuosi. Opiskelija voi suorittaa kolme kuorokurssia lukio-opintojen aikana. Tavoitteena on muodostaa koulua edustava esiintymiskokoonpano.

MU07k Kuorokurssi 2

ks. MU06s

MU07s Kuorokurssi 2

ks. MU06s

MU08k Kuorokurssi 3

ks. MU06s

MU08s Kuorokurssi 3

ks. MU06s

MU09k Orkesterikurssi 1

ks. MU09s

MU09s Orkesterikurssi 1

Orkesterikurssit toteutetaan hajautettuna koko lukuvuoden ajalle (s = syksy, k = kevät) ja ne ovat laajuudeltaan 2 kurssia/lukuvuosi. Opiskelija voi suorittaa kolme orkesterikurssia lukio-opintojen aikana. Tavoitteena on muodostaa koulua edustava orkesteri.

MU10k Orkesterikurssi 2

ks. MU09s

MU10s Orkesterikurssi 2

ks. MU09s

MU11k Orkesterikurssi 3

ks. MU09s

MU11s Orkesterikurssi 3

ks. MU09s

MUT Musiikki, taidepainotteinen

Musiikkilinjan kurssit (erityinen koulutustehtävä)

MUT01 Bändisoiton peruskurssi

Kurssin aikana opiskellaan yhtyesoiton perusteita. Tavoitteena on bändisoitinten (kitara, sähköbasso, rummut ja kosketinsoittimet) perustekniikka ja helpohkon ohjelmiston valmistaminen.

MUT02 Äänenmuodostuksen peruskurssi

Kurssin aikana tutustutaan äänen käyttöön ja opitaan tuottamaan ääntä oikein. Tavoitteena on äänenmuodostuksen perusteet: hengitystekniikan, oikean äänentuottamisen ja oman äänen hallitsemisen perusteet ja äänihygienia.

MUT03 Länsimaisen musiikin historia

Musiikkihistoriallinen katsaus keskiajalta 1800-luvun lopulle. Tutustutaan ajan tärkeimpiin soitin- ja vokaalimusiikkiin ja säveltäjiin kuuntelun ja musisoinnin kautta. Kurssin tarkoituksena on luoda mahdollisimman laaja näkemys musiikista ja taiteista eri aikakausina.

MUT04 Populaarimusiikki

Tutustutaan jazz-, rock- ja popmusiikin tärkeimpiin suuntauksiin. Kurssin sisältö auttaa tiedostamaan musiikin merkityksen yhteiskunnallisena vaikuttajana, viestintävälineenä, esteettisenä kasvattajana sekä kansainvälisenä ilmiönä.

MUT05 Euroopan musiikkikulttuurit

Perehdytään Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan eri musiikkikulttuureihin kuunnellen ja soittaen.

MUT06 Äänenmuodostuksen jatkokurssi

Kurssilla syvennetään tietoa ja taitoa oman äänen käytöstä. Tavoitteena on valmistaa ohjelmisto joka sisältää eri musiikin tyylilajeja. Kiinnitetään huomiota hyvään hengitystekniikkaan, oikeaan äänentuottamiseen ja oman äänen hallintaan sekä tyylin mukaiseen fraseeraukseen.

MUT07 1900-luvun länsimaisen taidemusiikin suuntaukset

1900-luvun länsimaisen taidemusiikin suuntaukset: impressionismi, ekspressionismi, uusklassismi, nationalismi, minimalismi, postmodernismi, avantgarde. Tutustutaan 1900-luvun uusiin sävellystekniikoihin monipuolisin työtavoin. Kurssin päättyessä edellytetään, että opiskelijoilla on perustiedot 1900-luvun taidemusiikin keskeisistä ilmiöistä.

MUT08 Bändisoiton jatkokurssi

Syvennetään yhtyesoittamisen ja laulamisen tietoja ja taitoja. Perehdytään syvällisesti musiikilliseen ilmaisuun ja valmistetaan konserttiohjelmisto.

MUT09 Improvisointi

SKurssin tavoitteena on innostaa luovaan musiikilliseen toimintaan: säveltämiseen, sovittamiseen ja improvisointiin. Kurssi on luonnollinen jatko bändisoiton jatkokurssin suorittaneille.

MUT10 Maailmanmusiikki

Kurssilla perehdytään Euroopan ulkopuoleisiin musiikkikulttuureihin ympäri maailmaa. Valitaan muutama musiikkikulttuuri joihin tutustutaan syvällisemmin (Afrikka, Aasia, Australia, Etelä- ja Pohjois-Amerikka).

MUT11 Live-äänentoisto

Kurssilla perehdytään live-äänentoistoon: äänentoistojärjestelmä, vahvistimet, kaiuttimet, mikserit, mikitys, saliääni ja monitorointi. Kurssilaiset rakentavat konserttien äänentoiston ja toimivat miksaajina.

MUT12 Kitaran vapaa säestys

Kurssilla opiskellaan reaalisointumerkeistä säestämistä eri tyylilajien mukaan ja korvakuulolta säestämistä perussointutehoin.

MUT13 Pianon vapaa säestys

Kurssilla opiskellaan reaalisointumerkeistä säestämistä eri tyylilajien mukaan ja korvakuulolta säestämistä perussointutehoin.

MUT14 Tietokone ja musiikki

Tutustutaan musiikin luomiseen ja esittämiseen tietokoneen avulla. Harjoitellaan erilaisten musiikkiohjelmien käyttöä.

MUT15 Musiikin teknologia

Kurssilla tehdään yhteistyötä eri musiikkiammattilaisten kanssa tutustuen äänitysteknologiaan lukion omassa studiossa.

MUT16 Musiikkiprojekti I

Perehdytään syvällisesti johonkin musiikin aikakauteen tai ilmiöön. Tavoitteena on oman projektin tekeminen.

MUT17 Musiikkiprojekti II

Tutustutaan näyttämömusiikkiin omakohtaisen tekemisen kautta. Oman projektin tekeminen.

MUT18 Biisintekopaja

Ideasta aiheeseen – sävelestä säkeeseen – biisistä äänitteeksi: lyriikat, melodia, sointukulku, säestys, nyanssit, tempo, rytmi, tulkinta, tunne ja sovitus. Oman biisin säveltäminen ja sen äänittäminen.

MUT19k Kuorokurssi 1

ks. MUT19s

MUT19s Kuorokurssi 1

Kuorokurssit toteutetaan hajautettuna koko lukuvuoden ajalle (s = syksy, k = kevät) ja ne ovat laajuudeltaan 2 kurssia/lukuvuosi. Opiskelija voi suorittaa kolme kuorokurssia lukio-opintojen aikana. Tavoitteena on muodostaa koulua edustava esiintymiskokoonpano.

MUT20k Kuorokurssi 2

ks. MUT19s

MUT20s Kuorokurssi 2

ks. MUT19s

MUT21k Kuorokurssi 3

ks. MUT19s

MUT21s Kuorokurssi 3

ks. MUT19s

MUT22k Orkesterikurssi 1

ks. MUT22s

MUT22s Orkesterikurssi 1

Orkesterikurssit toteutetaan hajautettuna koko lukuvuoden ajalle (s = syksy, k = kevät) ja ne ovat laajuudeltaan 2 kurssia/lukuvuosi. Opiskelija voi suorittaa kolme orkesterikurssia lukio-opintojen aikana. Tavoitteena on muodostaa koulua edustava orkesteri.

MUT23k Orkesterikurssi 2

ks. MUT22s

MUT23s Orkesterikurssi 2

ks. MUT22s

MUT24k Orkesterikurssi 3

ks. MUT22s

MUT24s Orkesterikurssi 3

ks. MUT22s

MUT25 Pop/Jazz -teoria 1/3

Teoria ja säveltapailu keskittyy kaikilla tasoillaan musiikin eri ilmiöiden hahmottamiseen ja sitä kaut-ta ymmärtämiseen, nuotinkirjoituksen ja -luvun oppimiseen sekä kuuntelun harjaannuttamiseen.

MUT26 Pop/Jazz -teoria 2/3

Teoria ja säveltapailu keskittyy kaikilla tasoillaan musiikin eri ilmiöiden hahmottamiseen ja sitä kaut-ta ymmärtämiseen, nuotinkirjoituksen ja -luvun oppimiseen sekä kuuntelun harjaannuttamiseen.

MUT27 Pop/Jazz -teoria 3/3

Teoria ja säveltapailu keskittyy kaikilla tasoillaan musiikin eri ilmiöiden hahmottamiseen ja sitä kaut-ta ymmärtämiseen, nuotinkirjoituksen ja -luvun oppimiseen sekä kuuntelun harjaannuttamiseen.

MUT28 Säveltapailu I

Musiikkioppilaitos: säveltapailu I

MUT29 Säveltapailu I

Musiikkioppilaitos: säveltapailu I

MUT30 Teoria I

Vastaavat aiemmin suoritetut teoriakurssit hyväksytään sellaisenaan lukiokursseiksi.

MUT31 Teoria I

ks. MUT30

MUT32 Solistiset lauluopinnot 1

Lukioaikana suoritetuista musiikkioppilaitosten laulu/instrumenttiopinnoista merkitään lukio-opinnoiksi 1 – 3 kurssia opetusajan mukaan. Kajaanin lukio toimii mahdollisuuksien mukaan opetuksen järjestäjänä yhteistyössä Kainuun musiikkiopiston kanssa. Opiskelija kustantaa itse solistisen aineen opinnot.

MUT33 Solistiset lauluopinnot 2

ks. MUT32

MUT34 Solistiset lauluopinnot 3

ks. MUT32