Liikunta

LI Liikunta

Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen. Opetuksessa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä osana liikunnallista elämäntapaa. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liikunnassa edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kestävää elämäntapaa, yhdessä toimimisen taitoja, toisten huomioon ottamista ja yhteisöllisyyttä. Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa turvallisesti ottaen monipuolisesti huomioon opiskeluympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Toimintakykyä koskevien sisältöjen osalta tehdään yhteistyötä terveystiedon kanssa. Opetuksessa ja ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon henkinen ja fyysinen turvallisuus. Opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta. Liikuntateknologian avulla voidaan tukea opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja kehitystarpeita.

LI01 Energiaa liikunnasta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan sekä tutustuu eri liikun-tamuotoihin ja -lajeihin monipuolisesti. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat peruskoulussa opittujen liikuntataitojen ja -tietojen syventäminen sekä fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntalajeissa. Kurssin suunnittelussa otetaan huomioon vuodenajat niin, että kurssin aikana pyritään harjoittamaan kesä- ja talviliikuntaan sekä sisä- ja ulkoliikuntaa.

LI02 Aktiivinen elämäntapa

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.

LI03 Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan lii-kuntateknologiaa. Opettaja tarkentaa kurssin sisällön yhdessä opiskelijoiden kanssa.

LI04 Yhdessä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit tai muu projektiluonteinen kokonaisuus.

LI05 Hyvinvointia liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoit-teena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikun-takokemusten kautta. Kurssi koostuu useammasta liikuntamuodosta ja -lajista. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin tarkemman sisällön.

LI06 Uusien lajien kurssi

Kurssin tavoitteena on tutustuminen uusiin, vieraampiin liikuntalajeihin. Esimerkiksi ammunta, keilailu, golf, jousiammunta, kuntonyrkkeily, pien- ja mailapelit, uudet voimistelun ja tanssin suuntauk-set ja vesiliikunta. Lisäksi tavoitteena on kunnon kohottaminen ja eri liikehallintatekijöiden monipuolinen kehittäminen. Lajivalikoimassa pyrimme monipuolisuuteen. Kurssin sisältö muotoutuu osallistujien yhteissuunnittelun pohjalta.

LI07 Liikunnan valinnaiskurssi 1

Lukioaikana opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukuvuosittain enintään kolme valinnaista liikunnan kurssia. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kurssilla opiskelija tekee ja toteuttaa omien yksilöllisten tavoitteittensa mukaiset liikunnan harjoitus-suunnitelmat sekä ohjelmat. Liikuntaharjoittelu on hyvin itsenäistä. Opiskelija voi keskittyä joko yhden lajin harrastamiseen tai koota liikuntaohjelman useammasta lajista. Kurssien tarkoituksena on tukea ja kannustaa aktiiviseen ja suunnitelmalliseen liikunnan harrastamiseen.

LI08 Liikunnan valinnaiskurssi 2

ks. LI7

LI09 Liikunnan valinnaiskurssi 3

ks. LI7

LI10 Liikunnan valinnaiskurssi 4

ks. LI7

LI11 Liikunnan valinnaiskurssi 5

ks. LI7

LI12 Liikunnan valinnaiskurssi 6

ks. LI7

LI13 Liikunnan valinnaiskurssi 7

ks. LI7

LI14 Liikunnan valinnaiskurssi 8

ks. LI7

LI15 Liikunnan valinnaiskurssi 9

ks. LI7

LI16 Tanssin erikoiskurssi

Kurssin tarkoituksena on tutustua tanssin eri suuntauksiin sekä paikallisten tanssiyhteisöjen toimintaan. Kurssin aikana opetellaan seuratansseja (lavatanssit) sekä kotimaisia että ulkomaisia kansantansseja. Lisäksi tutustutaan tanssin eri suuntauksiin esim. nykytanssiin (jazz- ja modernitanssi), balettiin, itämaiseen tanssiin, street-tanssiin ja hiphoppiin.

LI17 Stressinhallinta- ja rentoutumiskurssi

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijoiden fyysisen ja psyykkisen kunnon kehittymistä sekä opinnoissa jaksamista. Kurssin pääsisältönä on teoriaa, stressinhallintaan ja jaksamiseen liittyviä käytännön ren-toutumisharjoituksia sekä virkistävää liikuntaa. Ottamalla opiskelijoiden toiveet huomioon, kurssin sisältö muokataan kurssin alussa yhteissuunnittelun pohjalta.