Kuvataide

KU Kuvataide

Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle taideoppimiselle. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistetaan oppimalla vastaanottamaan, ymmärtämään ja uudistamaan traditioita. Opiskelijat tarkastelevat taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Opetus luo edellytyksiä kriittisen ajattelun kehittämiselle, elinympäristöön vaikuttamiselle ja kestävän elämäntavan edistämiselle. Kuvataideopetuksessa havainnoidaan, tuotetaan, tulkitaan ja arvotetaan kuvia visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja hyödyntämällä. Opetuksessa syvennetään opiskelijan monilukutaitoa. Opiskelijat tutkivat kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä. Opetuksessa perehdytään erilaisiin taidekäsityksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoiden omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit ja taiteen maailmat, joita tutkitaan rakentamalla yhteyksiä niiden välille. Sisältöjä valitaan opiskelijoille merkityksellisistä ja vieraista kuvakulttuureista. Opiskelijat osallistuvat sisältöjen ja ilmaisun keinojen valintaan. Opetuksessa perehdytään ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin ilmiöihin, toimintatapoihin ja osallistumisen muotoihin. Opetuksessa luodaan edellytyksiä työtapojen ja opiskeluympäristöjen monipuoliselle käytölle. Opiskelijoita kannustetaan välineiden, materiaalien ja ilmaisun keinojen kokeilemiseen sekä niiden luovaan soveltamiseen. Uudet teknologiat ja mediaympäristöt ovat sekä tutkittavia ilmiöitä että kuvallisen tuottamisen välineitä. Opiskelijoiden kulttuurista osaamista syvennetään yhdessä museoiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kuvataideopetus tarjoaa mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä luo valmiuksia opiskelijan lukion jälkeisille opinnoille.

KU01 Kuvat ja kulttuurit

Kurssilla tehdään teoksia esim. piirtäen, maalaten, muotoillen ja digitaalisesti. Lähtökohtana kuvataide, media ja ajankohtaiset ilmiöt ja tapahtumat maailmassa. Kurssilla perehdytään myös kuvanlukutaitoon ja medialukutaitoon.

KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Kurssin sisältö keskittyy rakennettuun ja luonnon ympäristöön sekä muotoilun maailmaan. Kurssilla tehdään esim. muotoilusuunnitelmia käsin ja digitaalisesti. Voidaan muyös tehdä tehtäviä muotoillen, esim. savesta astioita, metalliverkosta lampunvarjostimia, printtejä kankaalle kangasväreillä yms. Arkkitehtuurin osiossa voidaan esim. rakentaa pienoismalleja ja digitaalisesti mallintaa rakennuksia tai puistoalueita.

KU03 Osallisena mediassa

Kurssi keskittyy median eri osa-alueisiin: median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Konkreettisia kurssin sisältöjä ovat kuvajournalismi, mainonta, populaarikulttuuri, sarjakuva, graafinen suunnittelu ja pelien visuaalinen maailma sekä www-sivujen kuvailmaisu. Tehtäviä tehdään käsin ja digitaalisesti. Kurssilla voidaan tehdä esim. valokuvia digitaalisesti, videoita, animaatioita, julisteita/flyereita, sarjakuvia tai tuotos voi olla blogi tai vlogi. Digitaalisissa tehtävissä käytetään Adobe Photoshop-, Adobe Lightroom-, Adobe Premiere Pro – ja Adobe After Effects -ohjelmia.

KU04 Taiteen monet maailmat

Kurssilla on keskiössä taidehistoria eri aikoina painottuen nykytaiteen ilmiöihin ja sisältöihin. Kurssilla tulkitaan taidekuvia kuvin ja sanoin. Tutkitaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen. Kurssin tuotoksia voivat olla esim. analyysi taideteoksesta/teoksista, oma taideteos digitaalisesti tai käsin tehtynä piirtäen, maalaten, animoiden, valokuvaten tai vaikka blogin muodossa. Kurssilla voidaan myös tehdä suurempia töitä yhteisöllisesti esim. performansseja, katutaidetta, tilataidetta, ympäristötaidetta tai esim. Twitter-tiliä käyttäen.

KU05 Keramiikka

Kurssilla tutustutaan suomalaiseen keraamiseen muotoiluun ja keramiikkataiteeseen. Perehdytään keramiikan mahdollisuuksiin materiaalina ja ilmaisumuotona. Kurssilla perehdytään savilaatuihin ja saven käsittely- ja koristelutekniikoihin oman työskentelyn kautta. Savesta tehdään esim. veistoksia ja astioita. Myös dreijausta voidaan kurssilla harjoitella.

KU06 Valokuvataide, mustavalkoinen

Mustavalkoinen valokuvataide -kurssilla perehdytään valokuvataiteeseen ja mustavalkoiseen valokuvaukseen. Kurssilla opetellaan järjestelmäkameran käyttö perehtymällä aika- ja aukkoarvojen ja polttovälin vaikutukseen valokuvauksessa. Pimiössä opetellaan kehittämään filmi ja kuvia. Lopussa pidetään valokuvanäyttely.

KU07 Valokuvataide, digitaalinen ja kuvankäsittely

Digitaalinen valokuvataide ja kuvankäsittely -kurssilla perehdytään valokuvataiteeseen ja valokuvauksen eri osa-alueisiin kuten kuvajournalistiikkaan, studiovalokuvaukseen ja taidevalokuvaukseen. Kurssilla harjoitellaan digitaalisen valokuvauksen ilmaisua ja tekniikkaa ja tutustutaan valokuvaukseen taidemuotona. Kuvankäsittelyssä käytettävät ohjelmat ovat Adobe Lightroom ja Adobe Photoshop. Lopuksi pidetään valokuvanäyttely.

KU08 Taidetta piirtämällä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu piirtämistekniikoissa, viivan käytössä ja varjostuksessa eri välineillä erilaisille materiaaleille. Kurssilla käydään läpi erilaiset piirtimet. Tehtäviä tehdään esim. piirtämällä mallista, käsivaralla sekä luovasti mielikuvitusta käyttäen. Kurssilla perehdytään kuvan tekemisen perusteisiin, sommitteluun, valo/varjoalueiden tekemiseen. Kurssilla piirretään ihmistä ja tutkitaan kehon mittasuhteita. Perspektiiviasioita harjoitellaan myös. Harjoitellaan piirtämistä erilaisilla välineillä esim. hiili, pastellivärit, teräkynä ja tussit. Voidaan myös tutustua vanhoihin pääsykoetehtäviin visuaalisille aloille.

KU09 Taidetta maalaamalla

Kurssilla perehdytään erilaisiin väriaineisiin ja maalaustekniikoihin. Tarkastelun kohteena ovat myös maalaustaiteen monet kuvailmaisun keinot. Kurssilla tehdään maalauksia esim. akvarelli-, tempera-, öljy- ja akryyliväreillä. Kurssin tavoitteena on myös tutustua värioppiin. Tutkitaan värien vuorovaikutusta ja ilmaisumahdollisuuksia. Voidaan myös tutustua vanhoihin pääsekoetehtäviin visuaalisille aloille.

KU10 Digitaalinen taide ja kuvan tekeminen

Kurssilla pohditaa konseptitaiteen käsitettä ja konseptitaiteilijan työnkuvaa esim. pelimaailman ja animaatioiden tarpeita varten. Kurssilla harjoitellaan digitaalisen kuvan muokkaamista ja tekemistä, tavoitteena ottaa työkalut haltuun sekä pikseli- että vektorigrafiikan tarpeita varten. Kurssilla käytetään piirtonäyttöä. Kurssilla voidaan myös tehdä 3D-mallinnuksia. Käytettävät ohjelmat ovat esim. Adobe Photoshop, Adobe Illustratior, Sculptris, Google SketshUp ja Blender.

KU11 Elokuva ja animaatio

Kurssilla perehdytään elokuvailmaisun perusteiden opiskeluun, elokuvakerronnan, kuvaamisen ja leikkauksen perusteisiin. Käydään läpi elokuvan eri lajeja ja tyylisuuntauksia. Kurssilla tehdään ryhmätyönä lyhytelokuva tai animaatio. Projekti voidaan tehdä käyttäen esim. iPad-tablettia tai videokameraa. Käytettävät ohjelmat ovat esim. Adobe Premiere Pro ja Adobe Animate.

KU12 Sarjakuva

Kurssilla käsitellään sarjakuvagenrejä ja sarjakuvan historiaa keskittyen suomalaiseen sarjakuvaan. Kurssilla perehdytään sarjakuvailmaisun keinoihin, sisällön synnyttämiseen ja erilaisiin välineisiin tusseista piirtonäyttöön. Kurssilla tehdään useita erityyppisiä sarjakuvia poliittisesta sarjakuvasta huumorisarjakuvaan.

KU13 Arkkitehtuuri

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan rakennustaiteen tyylisuunnat sekä suomalaisen arkkitehtuurin ominaispiirteet keskittyen nykyarkkitehtuuriin. Kurssilla tutustutaan arkkitehtonisen suunnittelun perusteisiin. Kurssilla tehdään yksilötyönä tai ryhmätyönä rakennuksen pienoismalli, pohjapiirrokset ja julkisivupiirrokset. Pienoismallin suunnitelma voidaan tehdä käsin tai 3D-ohjelmalla.

KU14 Tekstiilitaide, kuvioita kankaalla

Kurssilla perehdytään muotoiluprosessin vaiheisiin ja yrittäjyyteen muotoilun alalla. Yritysvierailu on myös mahdollista tehdä. Kurssilla tutustutaan kankaan painanta- ja värjäysmenetelmiin. Kurssilla esitellään ja kokeillaan esim. erilaisia estomenetelmiä, aurinkotekniikkaa, seulapainantaa, seulan valotusmenetelmää tai batiikkimenetelmiä. Kurssilla tehdään kokeiluja eri tekniikoilla sekä lopputyö valituilla tekniikoilla.

KU15 3D-mallinnus

.

KUT Kuvataide, taidepainotteinen

Taidelinjan opinto-ohjelmassa opiskelija saa järjestelmällisesti kuvallisen ilmaisun perustiedot ja -taidot. Sen jälkeen hänellä on mahdollisuus hakea omaa ilmaisutapaansa laajan kurssitarjonnan puitteissa. Ohjelman tavoitteena on myös vankan pohjan luominen taidealan korkeakouluihin aikoville.

KUT01 Kuvan peruselementit, sommittelu ja piirtäminen

Tarkastelun kohteena ovat kuvan sisällöllisten tekijöiden lisäksi rakenteelliset ominaisuudet kuten kuvan peruselementit ja sommittelun keinot. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu piirtämistekniikoissa, viivan käytössä ja varjostuksessa eri välineillä erilaisille materiaaleille. Kurssilla käydään läpi erilaiset piirtimet. Tehtäviä tehdään esim. piirtämällä mallista, käsivaralla sekä luovasti mielikuvitusta käyttäen. i.

KUT02 Digitaalisen kuvan tekeminen

Kurssilla harjoitellaan digitaalisen kuvan muokkaamista ja tekemistä esim. Photoshop- ja Illustrator-ohjelmilla. Tavoitteena on ottaa työkalut haltuun sekä pikseli- että vektorigrafiikan tarpeisiin. Kurssin sisältö toimii pohjana KUT16, KUT19, KUT20 kursseille sekä digitaalisen taiteen tekemiselle.

KUT03 Perspektiivioppi ja 3D-mallinnus

Kurssilla harjoitellaan tilan ja kolmiulotteisten esineiden hahmottamista ja piirtämistä. Kolmiulotteisuuteen ja perspektiivioppiin perehdytään taidekuvan ilmaisussa, sarjakuvassa ja teknisen piirtämisen keinoina. Kolmiulotteisuutta harjoitellaan myös 3D-ohjelmilla. Kurssilla voidaan tehdä 3D-tulosteita.

KUT04 Värioppi

Kurssin tavoitteena on tutustua värien vuorovaikutukseen, ilmaisumahdollisuuksiin, väriaineisiin ja sähköisen kuvan väritiloihin. Kurssilla tehdään teoksia maalaten esim. Akvarellitekniikoilla. Harjoituksia voidaan tehdä myös sähköisesti piirtonäytöllä tai värivaloilla.

KUT05 Maalaustekniikat

Kurssilla perehdytään nykytaiteen ilmiöihin ja maalauksiin. Kurssilla tutkitaan erilaisia tapoja ja tyylejä maalaustaiteessa Suomessa ja muualla maailmassa. Kurssilla perehdytään erilaisiin väriaineisiin ja maalaustekniikoihin. Tarkastelun kohteena ovat myös maalaustaiteen kuvailmaisun keinot. Kurssilla tehdään maalauksia esim. akvarelli-, tempera- tai akryyliväreillä.

KUT06 Kolmiulotteinen ilmaisu

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan materiaalien mahdollisuuksia kolmiulotteisessa rakentamisessa ja tutustuu lyhyesti kuvanveistotaiteeseen, installaatioihin ja tilataideteoksiin. Teoksia voidaan tehdä esim. valamalla, veistämällä, rakentelemalla tai yhdistellen eri tekniikoita.

KUT07 Taidehistoria 1

Kurssilla käydään läpi taidehistoria luolataiteesta 1800-luvun loppuun asti. Kurssilla tehdään aikajana taidehistorian keskeisimmistä ilmiöistä ja taiteilijoista. Kurssilla tehdään myös teos.

KUT08 Taidehistoria 2

Kurssiin sisältyy 1900-luvun taide ja nykytaide. Kurssilla jatketaan taidehistoria 1 kurssin aikajanaa nykytaiteeseen asti. Kurssilla tehdään teos, joka voi olla esim. ryhmätyönä tehty suurikokoinen seinämaalaus, tilataideteos tai performanssi.

KUT09 Metalligrafiikka

Kurssilla esitellään grafiikan lajeja ja suomalaista nykygrafiikkaa. Käytössä olevat pohjusteet ja värit ovat myrkyttömiä. Kurssilla keskitytään etsaus- ja akvatinta tekniikoihin.

KUT10 Arkkitehtuuri

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan rakennustaiteen tyylisuunnat sekä suomalaisen arkkitehtuurin ominaispiirteet. Kurssilla tutustutaan arkkitehtonisen suunnittelun perusteisiin. Kurssilla tehdään yksilötyönä tai ryhmätyönä rakennuksen pienoismalli, pohjapiirrokset ja julkisivupiirrokset. Pienoismallin suunnitelma voidaan tehdä käsin tai 3D- ohjelmalla.

KUT11 Öljyväri

Kurssilla valmistetaan öljyväripohja alusta asti. Öljyväritekniikkaan tutustutaan käytännön työskentelyn kautta. Öljymaalauksen historiaan ja nykytaiteen esimerkkeihin tutustutaan lyhyesti.

KUT12 Ihmisen piirtäminen

Kurssilla keskitytään ihmisvartalon kuvaamiseen ja muotokuvan tekoon lähtien nopeista croquis-piirroksista ja yksityiskohtien harjoittelusta koko kehon piirtämiseen.

KUT13 Kuvanveisto

Kurssilla tutustutaan nykytaiteen kuvanveistoon. Tavoitteena on ymmärtää erilaisten esimerkkien kautta nykytaiteen ilmaisua, viestejä ja tekniikoita. Kurssilla tehdään teos ryhmätyönä tai yksilötyönä. Materiaalina voidaan käyttää esim. savea, kipsiä, paperimassaa, betonia, äänielementtejä, valoelementtejä tai kierrätysmateriaalia.

KUT14 Tekstiilitaide

Kurssilla tutustutaan kankaan painanta- ja värjäysmenetelmiin. Kurssilla esitellään ja kokeillaan esim. erilaisia estomenetelmiä, aurinkotekniikkaa, seulapainantaa, seulan valotusmenetelmää tai batiikkimenetelmiä. Kurssilla tehdään kokeiluja eri tekniikoilla sekä lopputyö valituilla tekniikoilla.

KUT15 Design-kurssi

Tutustutaan muotoiluun ja muotoiluprosessiin, suomalaisen designin historiaan ja nykypäivään. Kurssilla tehdään artefakteja, mm. keraamisia esineitä, pienoismalleja ja koruja. Tarkastellaan ympäristön esine- ja taidemaailmaa, tutkitaan esineiden ja materiaalien käyttötarkoitusta, ominaisuuksia sekä teknisiä kuvaustapoja. Suunnitellaan ja luodaan itse tuotteita eri käyttötarkoituksiin eri materiaaleista, kuten paperimassa, savet, muovit, puu, metalli, luonnonmateriaalit ja uusiomateriaalit.

KUT16 Valokuvataide

Kurssilla perehdytään valokuvataiteeseen ja mustavalkoiseen valokuvaukseen. Kurssilla opetellaan järjestelmäkameran käyttö perehtymällä aika- ja aukkoarvojen ja polttovälin vaikutukseen valokuvauksessa. Pimiössä opetellaan kehittämään filmi ja kuvia.

KUT17 Digitaalinen valokuvataide ja kuvankäsittely

Kurssilla perehdytään valokuvataiteeseen, digitaalisen järjestelmäkameran käyttöön ja kuvankäsittelyyn Photoshop-ohjelmalla.

KUT18 Elokuva- ja animaatiokurssi

Kurssilla perehdytään elokuvailmaisun perusteiden opiskeluun. Kurssilla tehdään ryhmätyönä lyhytelokuva tai animaatio. Projekti voidaan tehdä iPadillä tai videokameralla ja Premiere Pro editointiohjelmalla.

KUT19 3D-taide

Kurssilla pohditaan konseptitaiteen käsitettä ja konseptitaiteilijan työnkuvaa esim. pelimaailman ja animaatioiden tarpeita varten. Mallinnusharjoituksia tehdään Photoshopilla ja 3D- ohjelmilla kuten esim. Sculptris ja Blender.

KUT20 Kuvitus ja julkaisun suunnittelu

Kurssilla perehdytään käsitteisiin graafinen suunnittelu, typografia, kuvitus ja mainonta. Kurssilla harjoitellaan kuvitusten tekemistä perinteisin ja digitaalisin keinoin. Kurssilla perehdytään taittamisen ja erilaisten graafisten digitaalisten- tai painotuotteiden esim. julisteiden suunnitteluun. Kurssin tuotos voi olla myös koulun Ällä-lehden taittoa ja kuvitusta. Kurssilla käytetään Photoshop-, InDesign- ja Illustrator ohjelmia.

KUT21 Sarjakuvakurssi

Kurssilla käsitellään sarjakuvagenrejä ja sarjakuvan historiaa. Kurssilla perehdytään sarjakuvailmaisun keinoihin, sisällön synnyttämiseen ja erilaisiin välineisiin tusseista piirtonäyttöön. Kurssilla tehdään useita erityyppisiä sarjakuvia.

KUT22 Ymmärrä mediaa

Kurssilla syvennetään mediatietoja ja -taitoja. Tarkastellaan kriittisesti ajankohtaisia mediailmiöitä.