Kemia

KE Kemia

Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetuksessa sovelletaan kemiaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristöstä. Kemian opetus tukee opiskelijoiden käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä siten, että niiden makroskooppinen, mikroskooppinen ja symbolinen taso muodostavat loogisen kokonaisuuden. Opiskelijoiden aikaisemmista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä ja matemaattisesti. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa. Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita kemian opiskeluun. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin kurssin keskeisten sisältöjen osalta. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan kemikaali-, jäte- ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.

KE01 Kemiaa kaikkialla

Tutustutaan kemian merkitykseen nykyaikana, jat-ko-opinnoissa ja työelämässä. Kerrataan atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään. Tutkitaan alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuk-sia, ja pyritään selittämään aineiden ominaisuuksia aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja pooli-suuden avulla. Kemiallisia ilmiöitä tutkitaan myös kokeellisesti.

KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Tutustutaan orgaanisiin yhdisteisiin, kuten hiilive-tyihin, happi- ja typpiyhdisteisiin, sekä orgaanisten yhdisteiden isomeriaan. Lasketaan ainemääriä ja liuosten pitoisuuksia. Huom. Kemiassa on yksi pakollinen kurssi ja neljä valta-kunnallista syventävää kurssia. Jos aiot osallistua kemian ylioppilaskokeeseen, valitse myös KE2-kurssi ensimmäisenä opiskeluvuotena.

KE03 Reaktiot ja energia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä – osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä – ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa.

KE04 Materiaalit ja teknologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – osaa käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä – osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä – harjaantuu ilmaisemaan itseään kemialle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia – osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa.

KE05 Reaktiot ja tasapaino

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä – osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä – osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.

KE06 Kemian työkurssi

Kurssi sisältää runsaasti laboratoriotöitä, joiden avulla tutustutaan erilaisiin kemian työmenetelmiin käytännössä. Töistä laaditaan työpäiväkirja, josta ilmenevät reaktioyhtälöt, tehdyt havainnot, laskut sekä työn tulokset virhetarkasteluineen.

KE07 Kemian kertauskurssi

Kurssilla käsitellään yleisen, epäorgaanisen ja orgaanisen kemian perustietoja kerraten ja syventäen oppiainesta. Tavoitteena on oppia ymmärtämään entistä paremmin kemiallisten ilmiöiden lainalaisuuksia. Samalla valmistaudutaan ylioppilaskokeita ja pääsykokeita varten.