Fysiikka

FY Fysiikka

Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetuksessa sovelletaan fysiikkaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristöstä. Fysiikan opetuksen tuella opiskelijan käsitykset fysiikan käsitteistä rakentuvat, ja opiskelija ymmärtää niitä kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tasolla. Opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti fysiikan teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa. Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita fysiikan opiskeluun. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin kurssin keskeisten sisältöjen osalta. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.

FY01 Fysiikka luonnontieteenä

Kurssilla tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luon-nontieteenä ja sen merkitykseen yhteiskunnassa ja opiskelijan jatko-opinnoissa. Aiheita ovat mm. ko-keellinen tutkimus, tieteellinen maailmankuva ja mekaniikka.

FY02 Lämpö

Kurssilla opiskelija tutustuu lämpöön liittyviin ilmi-öihin, aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpö-opin pääsääntöihin sekä saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

FY03 Sähkö

Kurssilla opiskellaan sähköstatiikan ja -dynamiikan perusteita mm. tekemällä mittauksia tasavirtapii-reissä. Huom. Fysiikassa on yksi pakollinen ja kuusi valtakunnallis-ta syventävää kurssia sekä kertauskurssi. Jos aioit osallistua fysiikan ylioppilaskokeeseen, ensimmäi-senä opiskeluvuotena on syytä valita kolme kurssia.

FY04 Voima ja liike

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä – ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa – osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä – harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottamisessa.

FY05 Jaksollinen liike ja aallot

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – osaa käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä – perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä – osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

FY06 Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä – osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa – harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia.

FY07 Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä – syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä.

FY08 Fysiikan tukikurssi

Kurssilla syvennetään ja yhdistellään muiden fysiikan kurssien sisältöjä. Aiheina voivat olla esimerkiksi mekaaniikasta voimakuvioiden ja suureyhtälöiden harjoittelu, mekaanisen energiaperiaatteen sovellukset, differantiaalilaskennan käyttö fysiikassa jne. Kurssilla on tilaisuus kiireettömästi harjoitella oman tason mukaisia, myös vaativampia tehtäväkokonaisuuksia.

FY09 Kokeellisen fysiikan kurssi

Kurssilla tutustutaan fysiikan kokeellisiin mittausmenetelmiin tekemällä fysiikan töitä. Töistä laaditaan työselostukset, joissa ilmenee työn tarkoitus, työn suoritus, työhön liittyvät havainnot sekä saadut tulokset. Osa töistä voidaan tehdä ammatti-korkeakoulun fysiikan laboratoriossa.

FY10 Fysiikan kertauskurssi

Kurssilla kerrataan fysiikan oppimäärän pääkohdat ja tutustutaan entistä laajempiin, eri kurssien tietoja vaativiin teemoihin valmistauduttaessa ylioppilaskirjoituksiin.