Evankelis-luterilainen uskonto

UE Uskonto/Elämänkatsomustieto

Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuksessa uskontoja tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja katsomuksista sekä auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Opiskelijoita ohjataan tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia analyyttisesti eri näkökulmista. Uskonnonopetus antaa valmiuksia oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arvioimiseen sekä uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. Oppiaine tukee opiskelijan kasvua demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi. Uskonnonopetus ottaa erilaiset näkemykset huomioon ja kunnioittaa yksilöllisiä vakaumuksia. Oppiaineessa hyödynnetään teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta sekä kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen tutkimusta. Lisäksi opetuksessa käytetään eri uskontojen omia lähteitä ja median välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia työtapoja.

UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Kurssilla tutkitaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin kulttuuritaustaa: uskontojen syntyä ja yhteisiä piirteitä. Kurssilla esille tulevat uskontojen pyhät kirjat ja niiden tulkinta, uskontojen etiikka ja elämäntapa sekä uskontojen vaikutus yhteiskuntaan ja länsimaiseen kulttuuriin. Kurssilla tarkastellaan myös nykyajan uskonnollisuutta sekä ei-uskonnollisten katsomusten periaatteita.

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko

Keskeiset sisällöt – kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa – katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset – karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia – kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet – uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa – ekumenia ja katsomusten dialogi – ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja ja niiden vaikutuksia kulttuuriin, yhteiskuntaan sekä yksilön ja yhteisön elämään. Kurssi antaa valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Keskeiset sisällöt – Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio – uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan – uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina – uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa – uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset – uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa – uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina – uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa – uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa – osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan

UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy sii-hen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskontojen keskeisiä oppeja. Kurssilla tutustutaan myös uskonnolliseen symboliikkaan sekä siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja.

UE06 Uskonnot ja media

Keskeiset sisällöt – uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa – uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa – uskontojen mediajulkisuus – uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa – median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki – uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi